Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mban takimin e rregullt mujor