Agjencia për Ndihmë Juridike Falas nënshkruan Memorandumin e  Mirëkuptimit për përkrahjen e ofrimit të shërbimeve efikase dhe efektive të ndihmës juridike falas në Kosovë

Agencija za besplatnu pravnu pomoć potpisala Memorandum o razumevanju o podržavanju pružanja efikasnih i efektivnih usluga besplatne pravne pomoći na Kosovu

Agencija za besplatnu pravnu pomoć potpisala je Memorandum o razumevanju o uspostavljanju koordinacionog mehanizma za podržavanje pružanja efikasnih i efektivnih usluga besplatne pravne pomoći na Kosovu. Memorandum je potpisan između institucije Narodnog advokata, Advokatske komore Kosova, Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama, NVO  “ACDC”, NVO “CLARD”, NVO „Aktivne žene Đakovice“, NVO „Program za građanska prava na Kosovu“ i NVO „Udruženje pravnika - NORMA”.

Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je:

  • obezbeđivanje okvira za saradnju i olakšavanje saradnje između Strana u svrhu povećanja efektivnog i efikasnog pristupa građana pravdi.
  • Aktivnosti sprovedene na osnovu ovog MoR će kako se očekuje imati pozitivan uticaj na: a) jačanje kapaciteta aktera besplatne pravne pomoći, b) povećanje njihove međusobne koordinacije i komunikacije, i c) sprovođenje artikulisanijih i koordinisanijih akcija za podizanje svesti građana o njihovom pristupu pravdi.
  • Strane će međusobno sarađivati i koordinirati rad u cilju poboljšanja pružanja besplatne pravne pomoći kategorijama koje zastupaju ili koje imaju u svom mandatu kroz funkcionalan i održiv mehanizam za koordinaciju. 

Memorandum o razumevanju je inicirao i podržao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).foto ballia an Group an

Agjencia Prishtinë

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close