Agjencia për Ndihmë Juridike Falas nënshkruan Memorandumin e  Mirëkuptimit për përkrahjen e ofrimit të shërbimeve efikase dhe efektive të ndihmës juridike falas në Kosovë

Agencija za besplatnu pravnu pomoć potpisala Memorandum o razumevanju o podržavanju pružanja efikasnih i efektivnih usluga besplatne pravne pomoći na Kosovu