• FREE LEGAL AID COUNCIL HELD REGULAR MONTHLY MEETING

Dobrodošli na zvaničnu stranicu Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoć

Pravna pomoć je institucionalizovana na Kosovu maja 2006. osnivanjem Agencije za besplatnu pravnu pomoć koja je prva i jedina takve vrste u Jugoistočnoj Evropi. Ona pruža i obezbeđuje podjednak pristup pravdi svim građanima Republike Kosova čime je potvrđena spremnost institucija Kosova da promovišu, poštovanje i zaštitu principa ljudskih prava i vladavine prava na Kosovu.

Ustav Republike Kosovo (član 31) potvrđuje da:’’ besplatna pravna pomoć treba da se pruži licima bez dovoljnih finansijskih stredstava ukoliko je takva pomoć neophodna kako bi se osigurao efektivan pristup pravdi,’’čime se u prvi plan stavlja pravo građana na pravično i nepristrasno suđenje.

Agencija za besplatnu pravnu pomoć u Republici Kosovo radi kao nezavisno telo koje je odgovorno za pružanje besplatne pravne pomoći u parničnim, krivičnim, administrativnim i prekršajnim delima, svim građanima Republike Kosovo koji nemaju pristup pravdi zbog nedostatka finansijskih sredstava ali ispunjavaju zakonske uslove kao takve.

Zakon Br.  04/L-017 o Besplatnoj pravnoj pomoći obezbeđuje osnivanje funkcionalnog sistema besplatne pravne pomoći na Kosovu. Agencija je nezavisna javna istitucija koja ima svoje funkcije i odgovornosti u skladu sa ovim zakonom.

Agencija za besplatnu pravnu pomoć je jedina institucija na teritoriji Republike Kosovo koja ima odgovornost da organizuje i obezbedi besplatnu pravnu pomoć.

Organi agencije su:

  1. Izvršni direktor,
  2. Regionalne kancelarije za besplatnu pravnu pomoć.

Trenutno, obebeđivanje  besplatne pravne pomoći pokriva čitavu teritoriju Republike Kosovo kroz 5 regionalnih kancelarija za besplatnu pravnu pomoć koje se nalaze u 5 (pet) regiona Republike Kosovo: Prištini, Prizrenu, Peći, Mitrovici Gnjilanu i 8 kancelarija pravne pomoći koje je inicijelno podržavao UNDP projekat ‘Unapređenje rodne pravde’ dok  su trenutno podržane projektom Kraljevine Novrveške Ambasade,‘Jednak pristup pravdi’. Ove kancelarije rade u Uroševcu, Gračanici, Dragašu, Đakovici, severnoj Mitrovici, Srbici, Klini i Klokotu.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close