Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mban takimin e rregullt mujor

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mban takimin e rregullt mujor

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas mban takimin e rregullt mujor

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga Kryesuesi z. Baki Gimolli me dt. 15.11.2016 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

  1. Miratimi i procesverbalit i takimit të fundit të KNJF-së
  1. Lista e kategorive të materialit arkivor të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas
  2. Të ndryshme

Pas miratimit të procesverbalit të takimit të fundit, KNJF, diskutoi lidhur me Listen  me afat për ruajtjen  e dokumenteve në  Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, lista  është hartuar nga grupi punës dhe eksperti i fushës, KNJF u dakordua që sipas legjislacionit ne fuqi,  lista të dërgohet për miratim në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës.

Në pikën në të ndryshme KNJF diskutoi lidhur me nevojën për ndryshime të akteve nënligjore të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia Prishtinë

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close